Thông báo về việc bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc, Người Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán và Người phụ trách Quản trị Công ty:

 Thông báo về việc bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc, Người Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán và Người phụ trách Quản trị Công ty:

https://www.mediafire.com/file/1hhokmiujd5bm4k/CBTT+43+v.v+TB+thay+đổi+nhân+sự+_+0001-+Đã+ký+số.pdf/file