Giải trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát QII/2022