BCTC CTy Mẹ và Hợp nhất 6 Tháng 2022 đã soát xét1. Báo cáo tài chính Riêng đã soát xét 6 Tháng .2022_Đã ký số download tại đây

2. Báo cáo tài chính Hợp Nhất đã soát xét 6 Tháng 2022_Đã ký số download tại đây