Công bố thông tin thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp

 https://www.mediafire.com/file/nhyw45wjq5f0wuj/20220719-HU1-CBTT+thay+doi+Giay+dang+ky+doanh+nghiep.pdf/file