Công bố thông tin Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022

 https://www.mediafire.com/file/9ml251260dfoy08/20220726-HU1-CBTT+bao+cao+quan+tri+6+thang+dau+nam+2022.pdf/file