Báo cáo tài chính Q2/2022


 1. Giải trình LN thay đổi Quý 2/2022_Đã ký số download tại đây

2. Báo cáo tài chính Hợp Nhất Quý 2/2022 Đã ký số download tại đây

3. Báo cáo tài chính công ty Mẹ Quý 2/2022_Đã ký số download tại đây