Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tài liệu đính kèm

 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

https://www.mediafire.com/file/fazw9l3x4eefr3y/Bản+ký+-+Thư+mời+họp.pdf/file

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (Tài liệu sẽ liên tục cập nhật)

https://www.mediafire.com/file/lhr6u9frq40kcat/Bản+ký+-+Tài+liệu+đính+kèm.pdf/file