CBTT Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 https://www.mediafire.com/file/yee3pz8eou8uc9x/20220623-HU1-Bien+ban.Nghi+quyet+DHDCD+2022..pdf/file