Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và các giấy tờ kèm theo

 1. Công bố thông tin:


2. Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: Download tại đây

3. Giấy chứng nhận đang ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần lần 8:

4. Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1: Download tại đây