Công văn về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản