Báo cáo tài chính đã ký số Q3/2021

 - Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2021 Download tại đây

- Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Q3/2021 Download tại đây