Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021

https://www.mediafire.com/file/pkjykkfga2djlye/Tai+lieu+kem+thu+moi.rar/file