Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và các tài liệu đính kèm

 Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021


Các tài liệu đính kèm:

1. Thư mời họp Download tại đây

2. Chương trình Download tại đây

3. Quy chế làm việc Download tại đây

4. Tờ trình số 01 Download tại đây

5. Tờ trình số 02 Download tại đây

6. Tờ trình số 03 Download tại đây

7. Tờ trình số 04 Download tại đây

8. Tờ trình số 05 Download tại đây

9. Tờ trình số 06 Download tại đây

10. Tờ trình số 07 Download tại đây

11. Dự thảo báo cáo HĐQT Download tại đây

12. Dự thảo báo cáo BKS Download tại đây

13. Dự thảo điều lệ Download tại đây

14. Dự thảo quy chế quản trị Download tại đây

15. Dự thảo quy chế HĐQT Download tại đây

16. Dự thảo quy chế BKS Download tại đây

17. Dự thảo nghị quyết Download tại đây