Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 https://www.mediafire.com/file/j504lkb1myimjms/NQ+ĐHCĐ+2021+VA+BB+HOP-Bản+ký.pdf/file