Công bố thông tin v/v điều chỉnh số liệu trích lập dự phòng sau Báo cáo tài chính

https://www.mediafire.com/file/v11bh815fat9ikk/Dieu+chinh+so+lieu-+Bản+ký.pdf/file