Công bố BCTC riêng đã được soát xét năm 2020 (Bản thay thế) và các văn bản khác kèm theo

 1. Công văn số 97/CV-HUD1 - Công bố BCTC riêng đã được soát xét năm 2020 (Bản thay thế) Download tại đây

2. Công văn số 98/CV-HUD1 - Giải trình về việc phát hành lại BCTC riêng đã kiểm toán cho năm tài chính 2020  Download tại đây

3. BCTC riêng đã được kiểm toán 2020 Download tại đây