Báo cáo tài chính Q1/2021 (Bản thay thế) và các công văn đính kèm

 1. Công văn số 100/CV-HUD1 - BCTC Q1/2021 (Bản thay thế) Download tại đây

2. Công văn số 101/CV-HUD1 - Phát hành lại BCTC Q1/2021 Download tại đây

3. Công văn số 102/CV-HUD1 - Giải trình chênh lệch LNST thay đổi hơp cùng kỳ năm 2020 Download tại đây

4. BCTC Công ty Mẹ Q1/2021 Download tại đây