Thông báo: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2021

 Gia hạn thời gian tổ chức Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2021 https://www.mediafire.com/file/7qi2ui1jjv9yold/Gia+hạn+Đại+HĐCĐ+2021.pdf/file