Báo cáo thường niên 2020, báo cáo tài chính Q1/2021 HUD1

1. Báo cáo thường niên năm 2020. Download tại đây

2. Báo cáo tài chính Công ty mẹ HUD1 Q1/2021 đã ký số. Download tại đây

3. Báo cáo tài chính hợp nhất HUD1 Q1/2021 đã ký số. Download tại đây