Công bố thông tin triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 https://www.mediafire.com/file/y2rn8mi9laxvf41/Trieu+tap+ĐHCĐ+2021-Bản+ký.pdf/file