Quyết định trả cổ tức năm 2019 và Chốt danh sách trả cổ tức 2019