Báo cáo tài chính ký Hợp đồng với đơn vị kiểm toán

 Báo cáo tài chính ký HĐ với đơn vị kiểm toán. Dwonload tại đây