Điều lệ Công ty CP ĐT và XD HUD1 năm 2020

 Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1 đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua theo Nghị định số 370/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020. Dwonload tại đây