Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 đã được soát xét

- Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng năm 2020 đã được soát xét. Download tại đây 

- Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 Hợp nhất đã được soát xét. Download tại đây