Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2020

1. Công văn số 371/BC-HĐQT - Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2020. Download tại đây
2. Công văn số 372/BC-HĐQT - Bản cung cấp thông tin về Quản trị Công ty. Download tại đây.
3. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ năm 2020 (Kèm theo Công văn 371). Download tại đây.