Báo cáo tài chính Q2/2020

1. Công văn số 99/CV-HUD1 Công bố báo cáo tài chính Q2/2020. Download tại đây
2. Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2020.  Download tại đây
3. Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Q2/2020. Download tại đây