Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

https://www.mediafire.com/file/ni1zncrymv5n8h9/Thu_moi_2020.pdf/file