Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

https://www.mediafire.com/file/w97cebfzhi2uwg2/Tai_lieu_gui_kem_thu_moi_-_up_website.rar/file