Công bố thông tin thành viên Hội đồng quản trị mới

Công bố thông tin thành viên Hội đồng quản trị mới:
https://www.mediafire.com/file/4zwhjs22g7x2tkk/BAN_CUNG_CAP_THONG_TIN.pdf/file