Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

http://www.mediafire.com/file/4hao0w9ervda0ek/Bau_bo_sung_TV_H%25C4%2590QT.rar/file