Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

http://www.mediafire.com/file/05ea12894o9t4r8/B%25E1%25BA%25A3n_k%25C3%25BD_-TB_ng%25C3%25A0y_%25C4%2590KCC_tham_d%25E1%25BB%25B1_%25C4%2590H%25C4%2590C%25C4%2590_n%25C4%2583m_2020.pdf/file