Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020

http://www.mediafire.com/file/8vof4y9n4q9din7/TB_ng%25C3%25A0y_%25C4%2590KCC_tham_d%25E1%25BB%25B1_%25C4%2590H%25C4%2590C%25C4%2590_2020.pdf/file