Báo cáo tài chính Q1/2020 của Công ty Mẹ và Hợp nhất đã ký số

1. Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Q1/2020 đã ký số. Download tại đây
2. Báo cáo tài chính Hợp nhất Q1/2020 đã ký số. Download tại đây.