Thông báo hoãn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2020