Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán 2019

1. Báo cáo tài chính công ty mẹ đã được kiểm toán 2019: Download tại đây
2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2019: Download tại đây