Công bố thông tin bổ sung báo cáo quản trị năm 2019, nghị quyết thoái vốn Công ty con, công ty liên kết

http://www.mediafire.com/file/d5emhe10keeqbgp/B%25E1%25BA%25A3n_k%25C3%25BD_-CBTT_b%25E1%25BB%2595_sung_b%25C3%25A1o_c%25C3%25A1o_qu%25E1%25BA%25A3n_tr%25E1%25BB%258B_2019.pdf/file