Báo cáo tài chính cty Mẹ và hợp nhất Q4/2019

1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ Q4/2019
2. Báo cáo tài chính Hợp nhất Q4/2019