Báo cáo quản trị Công ty năm 2019

Báo cáo quản trị công ty năm 2019
http://www.mediafire.com/file/8s6ff5fa6h63bn6/B%25E1%25BA%25A3n_k%25C3%25BD_-_b%25C3%25A1o_c%25C3%25A1o_qu%25E1%25BA%25A3n_tr%25E1%25BB%258B_n%25C4%2583m_2019.pdf/file

Bản cung cấp thông tin về tình hình quản trị Công ty năm 2019
http://www.mediafire.com/file/wo6cwgu8yu2kw5o/B%25E1%25BA%25A3n_k%25C3%25BD_-_B%25E1%25BA%25A3n_cung_c%25E1%25BA%25A5p_th%25C3%25B4ng_tin_v%25E1%25BB%2581_qu%25E1%25BA%25A3n_tr%25E1%25BB%258B_C%25C3%25B4ng_ty_2019.pdf/file