Công bố thông tin về việc trả cổ tức năm 2018

http://www.mediafire.com/file/1ekk7yqr1n4vnds/B%25E1%25BA%25A3n_K%25C3%25BD_-_CBTT_vv_tr%25E1%25BA%25A3_c%25E1%25BB%2595_t%25E1%25BB%25A9c_2018.pdf/file