Công bố thông tin về việc thay đổi ngày trả cổ tức năm 2018

http://www.mediafire.com/file/j9rifgg7fkbh712/B%25E1%25BA%25A3n_k%25C3%25BD_-_CBTT_thay_%25C4%2591%25E1%25BB%2595i_ng%25C3%25A0y_tr%25E1%25BA%25A3_c%25E1%25BB%2595_t%25E1%25BB%25A9c_2018.pdf/file