Báo cáo tài chính Q3/2019 HUD1

1. Công văn công bố BCTC Q3/2019 https://www.mediafire.com/file/8x9rcet07x103ce/Cong_van_Cong_bo_BCTC_Q3.19.pdf/file
2. Báo cáo tài chính Q3/2019 (Công ty mẹ) https://www.mediafire.com/file/pu7wijpn3e8e7st/Bao_cao_TC_Quy_3.19_-_Cong_ty_me_-_%u0110%E3_k%FD_s%u1ED1.pdf/file
3. Báo cáo tài chính Q3/2019 (Hợp nhất) https://www.mediafire.com/file/fgimxex5sl6mqo6/Bao_cao_TC_Quy_3.19_-_Hop_Nhat_-_%u0110%E3_k%FD_s%u1ED1.pdf/file