Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc tại ngày 30/06/2019
Download tại đây