Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019

http://www.mediafire.com/file/cis3zk41lceusng/B%25E1%25BA%25A3n_k%25C3%25BD_-_BC_TINH_HINH_QUAN_TRI_CTY.pdf/file

http://www.mediafire.com/file/9ntutdf2y9rf43u/B%25E1%25BA%25A3n_k%25C3%25BD_-_BAN_CUNG_CAP_TT.pdf/file