Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty

Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty