Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2022)

Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2022)