Thư mời tham dự và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019
http://www.mediafire.com/file/5f4twzmz54aiog2/T%25C3%25A0i_li%25E1%25BB%2587u_%25C4%2590HC%25C4%2590_2019_-_Up_website.rar/file