Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

http://www.mediafire.com/file/8l8upq1h1ng0dpc/B%25E1%25BA%25A3n_k%25C3%25BD_-_NGHI_QUYET_VA_BB_DHDCD_THUONG_NIEN_2019.pdf/file