Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019