Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2018

http://www.mediafire.com/file/tjbozdh5r2kvjol/B%25C3%25A1o_c%25C3%25A1o_t%25C3%25ACnh_h%25C3%25ACnh_qu%25E1%25BA%25A3n_tr%25E1%25BB%258B_C%25C3%25B4ng_ty_ni%25C3%25AAm_y%25E1%25BA%25BFt_2018-_k%25C3%25BD.pdf/file