Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018: http://www.mediafire.com/file/lj72newc7t238m5/BCTC_c%25C3%25B4ng_ty_m%25E1%25BA%25B9_HUD1_qu%25C3%25BD_3_n%25C4%2583m_2018_%25C4%2591%25C3%25A3_k%25C3%25BD_s%25E1%25BB%2591.pdf/file